Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem a pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem a pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu

Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť může způsobit nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky.

Účelem pojištění je krytí povinnosti nahradit újmu na zdraví či majetku třetích osob, k němuž došlo v souvislosti s užitím výrobku pojištěného, který nezaručoval z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které by bylo možno oprávněně očekávat, a kterou je pojištěný povinen nahradit.

Je určeno pro:

 • všechny subjekty, které vyrábí produkty (včetně pokrmů a nápojů) nebo polotovary, poskytují služby nebo prodávají výrobky třetích stran

Vztahuje se na: 

 • Škodu způsobenou vadou výrobku. Za vadný výrobek je možné považovat i vadně vykonanou práci (služby dodané pojištěným), pokud se jejich vada projeví po jejich předání

Pojištění pro případ stažení výrobku z trhu se vztahuje na:

 • Náklady na oznámení a inzerci
 • Náklady na dopravu a ubytování osob
 • Mzdové náklady na nově přijaté pracovníky
 • Náklady na dopravu výrobků od jakéhokoliv nabyvatele
 • Náklady na přetřídění výrobků
 • Náklady na opravu vadných výrobků a na výměnu vadných součástí výrobků
 • Náklady na přezkoušení výrobků, náklady na výstupní a závěrečnou kontrolu
 • Náklady na opětovnou distribuci výrobků
 • Náklady na dopravu bezchybných výrobků/částí do místa odvrácení škody
 • Náklady na nájem skladových prostor
 • Náklady na zničení vadného výrobku atd.

Zeptejte se nás. Rádi Vám poskytneme více informací.

Kontakt:
Martin Klouček, MBA
Broking Manager
Tel: +420 227 200 120
Mob: +420 604 216 559
Email: martin.kloucek@respect.cz